નવરચના યુનિવર્સીટીમાં સ્કૂલ ઓફ એનવાયરોમેંટલ એન્ડ આર્કિટેક્ચર (સેડા) દ્વારા સ્પ્રિંગ સેમેસ્ટરનું પ્રદર્શન

એજ્યુકેશન – મી.રિપોર્ટર, ૭મી સપ્ટેમ્બર.  નવરચના યુનિવર્સીટીમાં સ્કૂલ ઓફ એનવાયરોમેંટલ એન્ડ આર્કિટેક્ચર (સેડા) દ્વારા  દર વર્ષે સ્પ્રિંગ સેમેસ્ટરનું પ્રદર્શન આયોજન કરવામાં આવે છે. સ્કૂલ ઓફ

Read More