2463

ઉપરવાલા જબ ભી દેતા હૈ છપ્પરફાડ કે…૬૭ વર્ષીય વૃદ્ધ જેકપોટમાં જીત્યો રુ. 2,463 કરોડની લોટરી….જુઓ…

મિ.રિપોર્ટર, ૧૬મી નવેમ્બર.  ઉપરવાલા જબ ભી દેતા હૈ છપ્પરફાડ કે…આ કહેવત એકદમ સાચી ઠરી છે, અમેરિકાના મેનહટ્ટમાં રહેતા રોબર્ટ બેલી માટે.  રોબર્ટ બેલીએ એક કરોડ, [...]