2014

2014 માં ગુજરાતની 26 પૈકી 17 બેઠકો પર ‘NOTA’ નો ત્રીજો ક્રમ રાજકીય પક્ષો માટે ચિંતાજનક બની ? કેમ જાણો ?

2014 ની લોકસભા ચૂંટણીમાં પહેલી વખત સામેલ ‘NOTA’ વિકલ્પને મતદારોનો પ્રતિસાદ :  રાજ્યની 4 પૈકી 3 આદિવાસી બેઠકો દાહોદ, છોટાઉદેપુર અને વલસાડમાં ‘NOTA’ [...]