175

૧૭૫ કિલો વજન ધરાવતી વડોદરાની કઈ સ્ત્રીએ અઢી વર્ષમાં ઉતાર્યું 115 કિલો વજન ? કેવી રીતે ઉતાર્યું જાણો ?

175 કિલો વજનથી કંટાળી PMને પત્ર લખી કરેલી ઇચ્છા મૃત્યની માંગ, હવે થઇ ગયુ 60 કિલો વજન વડોદરા, ૨૨મી નવેમ્બર.  વર્ષ ૨૦૧૬માં ૧૭૫ [...]