ગાંધીનગર, મિ.રિપોર્ટર, ૧લી મે 

 ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા ધો – ૧૨ સાયન્સ અને સેમેસ્ટર પધ્ધતિની માર્ચ માસમાં લેવાયેલી પરીક્ષાનું પરિણામ ૯મી મે ગુરુવારે સવારે ૮ વાગે બોર્ડની સત્તાવાર વેબસાઈટ પર જાહેર કરવામાં આવશે. વિદ્યાર્થીઓ અને તેમના વાલીઓ બોર્ડની સત્તાવાર વેબસાઈટ www.gseb.org  જઈને ઓનલાઈન જોઈ શકશે. 

ધો – ૧૨ સાયન્સની માર્ચ માસમાં લેવાયેલી પરીક્ષાનું પરિણામ ૯મી મે ગુરુવારે સવારે ૮ વાગે બોર્ડની સત્તાવાર વેબસાઈટ જાહેર થયા બાદ તે જ દિવસે વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓ ધો – ૧૨ સાયન્સ અને સેમેસ્ટર પધ્ધતિની માર્કશીટ, પ્રમાણપત્ર અને ગુજરાત કોમન એન્ટ્રન્સ ટેસ્ટ (ગુજકેટ) ની માર્કશીટ પણ પોતાના જીલ્લાની કચેરીમાંથી સવારે ૧૦ થી ૪ દરમિયાન મેળવી શકશે. 

અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે, ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા ધો – ૧૨ સાયન્સ અને સેમેસ્ટર પધ્ધતિની પરીક્ષાના  પરિણામ બાદ ધો-૧૦, ધો-૧૨ કોમર્સની પરીક્ષા ની તારીખો જાહેર કરવામાં આવશે. 

Leave a Reply

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: