વર્ષ 2019-2020 : દેડિયાપાડા તાલુકાના ૪૬ ગ્રામ પંચાયતોમાં એમ.જી.એન.આર.ઇ.જી.એ.યોજના હેઠળ ટુંકી મુદતની જાહેરાત…જુઓ…

એમ.જી.એન.આર.ઇ.જી.એ.યોજના હેઠળ ટુંકી મુદતની જાહેરાત

 

એમ.જી.એન.આર.ઇ.જી.એ.યોજના હેઠળ ટુંકી મુદતની જાહેરાત
 એમ.જી.એન.આર.ઇ.જી.એ.યોજના હેઠળ ટુંકી મુદતની જાહેરાત

Leave a Reply